Emil Filla, Zátiší se sovou, 1937 Národní galerie v Praze

Obraz před restaurováním

1 stav před restaurováním

Obraz před restaurováním

4 snímání povrchových nečistot odhaluje autentický lesklý charakter některých pasáží malby copy

Zkouška čištění ukazuje hladký povrch průmyslového emailu, podobně jak jej užíval Pablo Picasso

6 po sejmutí nečistot se objevují původní expresivní barevné kontrasty

Detail postupného snímání nečistoty

13 malířský rukopis

Malířský rukopis Emila Filly

16 po restaurování

Obraz po restaurování

Zátiší se sovou, 1937

Olej na plátně

Národní galerie v Praze

Během souborné výstavy Emila Filly v NG v roce 2007 jsem měl možnost prohlédnout prakticky všechna vybraná díla  a řadu z nich restaurovat. Malba Emila Filly je technicky velmi kvalitní a zřídka obrazy trpí závažným poškozením. Nicméně často velmi znečištěné povrchy malby nedávají vyznít různě strukturálně pojatým povrchům jeho děl a prudké barevnosti. Obraz Zátiší se sovou, 1937,  je příkladem bohaté práce s texturou malířského povrchu, který plně vynikne až po zbavení nánosu nečistoty. Odhalí se lesklé emaily v kontrastu se  zrnitými strukturami, tak jak byly použity k vytvoření neobvyklých efektů malířského projevu.

 

Emil Filla

Painting before conservation

1 stav před restaurováním

Painting before conservation

4 snímání povrchových nečistot odhaluje autentický lesklý charakter některých pasáží malby copy

Cleaning test identifies smooth surface of industrial paints such as used by Filla's master cubist Pablo Picasso

6 po sejmutí nečistot se objevují původní expresivní barevné kontrasty

Gradual cleaning of soiled paint

13 malířský rukopis

Differenciated brushwork of Emil Filla

7 po sejmutí nečistot se v malbě opět uplatňují vitální barevné kontrasty

Partly cleaned painting

16 po restaurování

After conservation

Still-life with an Owl, 1937

Oil on canvas

During Emil Filla’s retrospective exhibition at the National Gallery in 2007, I had the opportunity to examine practically all of the presented works and to restore many of them. Emil Filla’s paintings are technically of very high quality and rarely do the paintings suffer serious damage. However, the often very dirty surfaces of  paintings do not allow to appreciate variety of textures of his works and let  the stark tonality to stand out. The painting Still Life with Owl, 1937, is an example multiple textures of the painting surface, which only fully emerges after the dirt has been removed. The glossy enamel paints are revealed in contrast with gritty textures used to create the unusual effects of the painting.