Expertizy výtvarných děl

Určování pravosti obrazůExpertízy výtvarných děl

Atelier Frank provádí posuzování pravosti obrazů a expertizy, vedoucí k vyřešení otázky autenticity výtvarného díla. Po prvotním posouzení formou konzultace obraz prochází zkoumáním restaurátora, laboratorní analýzou k určení typu a stáří použitých pigmentů a prověřením dobových souvislostí historikem umění. Naše expertizy vždy vycházejí z této mezioborové spolupráce, která vylučuje nedostatky subjektivního pohledu, plynoucího z limitů každé z umělecko-vědních disciplín.

Vzhledem k lepší dostupnosti srovnávací analýzy s výtvarnými díly české provenience se věnujeme zejména lokální umělecké produkci a umělcům, jejichž díla jsou zastoupena v českých sbírkách, nicméně vhled do malířských technik a materiálové zkoumání dovoluje i případný průzkum uměleckých děl zahraniční provenience.

Výstupy našich expertiz jsou založeny na technickém zkoumání metodikou restaurátorských průzkumů (snímkování UV luminiscence, IR reflektografie, klasického RTG snímkování; rovněž na dlouhodobě spolehlivé metodice laboratorních analýz stratigrafie na odebraných vzorcích a SEM-EDS analýzy, případně Raman spektroskopie k určení pigmentů). Těžiště výstupů spočívá ale ve znalosti malířského rukopisu a obecných rysů tvorby daných autorů, s jejichž díly se důvěrně setkáváme díky již více než 30-leté restaurátorské praxi.

Zastáváme názor, že k určení pravosti díla vede soubor vědomostí a poznatků, nikoli užití jedné analytické metody. Každé dílo má jedinečný příběh a souvislosti, které se pokoušíme rozkrýt.